E-sport

News

เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในปี 2020  จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้คนต้องใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น ทำให้มีการใช้งานและเกิดพฤติกรรมใหม่ๆ บนโซเชียลมีเดียมากขึ้นตามไปด้วย เช่นเดียวกันกับทวิตเตอร์ ที่นอกจากจะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นแล้ว ยังพบว่าเป็นครั้งแรกที่มีผู้คนบนโลกทวิตเตอร์พูดถึงเรื่องเกมมากกว่า 2 พันล้านทวีต! ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นถึง 75% จากปี 2019 และยังพบว่าจำนวนของผู้ทวีตเกี่ยวกับเกมเพิ่มขึ้นถึง 49%

Avatar

doyoumind January 14, 2021