Email Marketing

Tips

Email Marketing เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดแบบออนไลน์ที่มีรูปแบบการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในลักษณะของการส่งอีเมล วัตถุประสงค์สามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เพื่อการประชาสัมพันธ์, การโฆษณา หรือการเชิญชวน เป็นต้น โดยเราสามารถส่งอีเมลออกได้ครั้งละจำนวนมากๆ ก็ได้ต่อหนึ่งครั้ง

Avatar

𝐵𝐸𝐿𝐿 October 30, 2020