E-commerce

News

Google ปล่อยโปรแกรมเรียนใหม่ ‘National Small Business Week’ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่ 1-7 พฤษภาคมนี้ในสหรัฐฯ เพื่อช่วยสนับสนุนความรู้ในเรื่อง Digital Marketing เชิงลึก รวมถึง E-commerce, IT, Project Management หรือ UX Design ด้วย

Avatar

doyoumind May 3, 2022

E-commerce

E-commerce เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2 ปีหลังมานี้ โดยมีโรคระบาดอย่างโควิดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะไม่ได้เลวร้ายถึงขั้นต้อง Lockdown กันแบบเมื่อก่อนแล้ว

Avatar

doyoumind April 5, 2022

Copyright © 2022 RAiNMaker. All rights reserved.