JournalismNews

Avatar

zealotzephyr October 15, 2020

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ 4 ฉบับ มีเรื่องการควบคุมการเสนอข่าวของสื่อด้วย

วันที่ 15 ต.ค. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศ 4 ฉบับเกี่ยวกับการชุมในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเรื่องการควบคุมการเสนอข่าวของสื่อด้วย

โดยประกาศทั้ง 4 ฉบับ (รวมเป็นจำนวน 6 หน้า) ประกอบไปด้วย

ซึ่ง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น ในข้อ ๒ นั้นได้ประกาศว่า

“ข้อ ๒ ห้ามเสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด รวมตลอดทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บรรดาที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในทั่วราชอาณาจักร”

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา