InstagramNewsSocial

Avatar

doyoumind October 11, 2021

Instagram เพิ่มฟีเจอร์ ‘Take a Break’ เพื่อให้วัยรุ่นห่างไกลคอนเทนต์ที่เป็นอันตราย และมีเวลาคิดทบทวนการใช้งานมากขึ้น

อินสตาแกรมปล่อยฟีเจอร์ใหม่ในการผลักวัยรุ่นออกจากคอนเทนต์อันตราย หลังจากสังเกตว่ามีวัยรุ่นบางกลุ่มที่มักดูคอนเทนต์ประเภทเดิมซ้ำ ๆ ซึ่งบางครั้งคอนเทนต์ที่เป็นอันตราย เพื่อช่วยให้วัยรุ่นปลอดภัยจากคอนเทนต์เหล่านั้น โดยการสนับสนุนให้ดูคอนเทนต์อื่น ๆ แทน เมื่อระบบตรวจจับได้ว่าผู้ใช้มีการเปิดรับคอนเทนต์ที่เป็นอันตราย

รวมถึงอินสตาแกรมได้ปล่อยฟีเจอร์ ‘Take a Break’ เพื่อหยุดพักการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ผู้ใช้ได้มีเวลาในการพิจารณาในการใช้งานมากขึ้น

เช่นเดียวกันสำหรับ Instagram Kids ที่เพิ่มฟีเจอร์ Take a Break ที่ช่วยให้ผู้ปกครองมีทางเลือกในการสามารถควบคุมและตรวจสอบการใช้งานของวัยรุ่นได้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ทำการทดสอบฟีเจอร์ดังกล่าว แต่มีแผนจะเริ่มทดสอบเร็ว ๆ นี้

ที่มา : The Verge

Copyright © 2021 RAiNMaker. All rights reserved.