InstagramNewsSocial

Avatar

doyoumind November 11, 2021

Instagram ทดสอบฟีเจอร์ ‘Take a Break’ เพื่อให้ผู้ใช้กำหนดเวลาใช้แอป

อินสตาแกรมเพิ่มฟีเจอร์ ‘Take a Break’ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้สามารถตั้งเตือนเวลาพักการใช้งานแอป โดยมีเวลาให้เลือกตั้งแต่ทุก ๆ 10, 20 ถึง 30 นาที

ฟีเจอร์จะแสดงขึ้นมาบนหน้าฟีด เพื่อให้สามารถเลือกช่วงเวลาในการแจ้งเตือนเพื่อให้พักการใช้งานแอป เพื่อเป็นการแนะนำให้ผู้ใช้เลือกไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ที่มา : Social Media Today

Copyright © 2021 RAiNMaker. All rights reserved.