Young Webmaster Camp

News

ค่าย YWC หรือ Young Webmaster Camp คือค่ายที่ส่งเสริมวิชาชีพ โดยใช้การสร้างเว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคม อีกทั้งยังผลิตบุคลากรหน้าใหม่ด้านดิจิทัลให้พร้อมเข้าสู่การทำงานด้านดิจิทัลอีกด้วย โดยเปิดโอกาสให้แก่นิสิต-นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ทุกสาขาอาชีพ ทุกชั้นปี สามารถสมัครมาเข้าร่วมได้

Avatar

𝐵𝐸𝐿𝐿 October 12, 2020