NewsTwitter

Avatar

zealotzephyr May 21, 2020

Twitter กำลังทดสอบระบบ reply ใหม่ ที่เลือกได้ว่าใครสามารถ reply เราได้บ้าง

Twitter เตรียมปรับปรุงระบบการตอบกลับ (reply) ใหม่ โดยให้เจ้าของทวีตสามารถเลือกให้ใคร reply ทวีตของเราได้บ้าง

การทำงานของระบบ reply ใหม่นั้นจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเราจะทำการทวีต โดยสามารถไปตั้งค่าก่อนได้ ซึ่งผู้ใช้งาน 3 หมวดที่เราสามารถเลือกให้ reply ได้ มีดังนี้

  • ทุกคน
  • คนที่เราติดตาม (follow)
  • คนที่เรากล่าวถึง (mention) ในทวีตนั้น

สำหรับระบบ reply ใหม่นี้กำลังถูกทดสอบกับผู้ใช้งานบางกลุ่มเท่านั้น และยังไม่มีกำหนดว่าจะเปิดให้ใช้งานได้ทุกคนเมื่อไหร่

ที่มา: Twitter