NewsSocialTwitter

Avatar

doyoumind September 7, 2021

Twitter ทดสอบ ‘Safety Mode’ บล็อกบัญชีอันตรายอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงทวีตที่กระทบสภาพจิตใจและการใช้งาน

ทวิตเตอร์กำลังทดสอบตัวเลือกใหม่ ‘Safety Mode’ ช่วยบล็อกบัญชีสแปมหรือบัญชีที่มุ่งร้ายอัตโนมัติ เมื่อเจอผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงทวีตบางกลุ่มที่กระทบต่อการใช้งานและสภาพจิตใจของผู้ใช้

ตัวเลือกใหม่นี้จะทำการบล็อกบัญชีที่เป็นอันตรายชั่วคราว เช่น อาจเป็นบัญชีที่ใช้ภาษามุ่งร้ายต่อผู้อื่น เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถตอบกลับหรือเมมนชันเพื่อพูดคุยได้ นับเป็นหนึ่งในวิธีในการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า รวมถึงผลกระทบด้านลบที่อาจตามมาได้

ดังนั้นเมื่อได้รับการตอบกลับในเชิงของการโต้เถียงจำนวนมากบนทวิตเตอร์ แม้ว่าจะทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ในอนาคตคุณจะสามารถเปิดใช้งานโหมด Safety Mode และระบบของทวิตเตอร์จะทำการประเมินเนื้อความทวีตระหว่างผู้เขียนและผู้โต้ตอบ เพื่อปกป้องคุณจากข้อความเหล่านั้นเอง

หากบัญชีที่คุณโต้ตอบด้วยเป็นบัญชีที่คุณติดตามหรือมีการสนทนากันอยู่บ่อย ๆ บัญชีนั้นจะไม่ถูกบล็อกอัตโนมัติ สำหรับบัญชีที่เข้าข่ายจะถูกบล็อกชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน โดยที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ เข้าถึงบัญชีที่ถูกบล็อก และทวีตผ่านการตั้งค่าของพวกเขาได้ในทุกขั้นตอน

แม้ว่าจะยังไม่ทราบผลอย่างแน่ชัดว่าตัวเลือกใหม่นี้จะเป็นประโยชน์ในการลดการปะทะ หรือลดการเห็นข้อความที่กระทบกระเทือนจิตใจได้มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็คงต้องติดตามผลกันต่อไป

ซึ่งในขณะนี้ทวิตเตอร์ได้เริ่มทดสอบเวอร์ชัน Beta กับกลุ่มตัวอย่างเล็ก ๆ บน iOS, Android และ Twitter.com และวางแผนทดสอบเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ที่มา: Social Media Today

 

 

Copyright © 2021 RAiNMaker. All rights reserved.