DataSocialTips

Avatar

𝐵𝐸𝐿𝐿 September 15, 2020

ความสำคัญระหว่าง Storytelling กับครีเอเตอร์

Storytelling เป็นการเล่าเรื่องรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้กระบวนการเล่าเหมือนการเล่านิทาน เนื้อหามีเรื่องราวและต่อเนื่องกัน สามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้แก่ผู้รับสารได้ การเล่าเรื่องแบบ Storytelling จะทำให้ผู้รับสารรู้สึกอินและจดจำเราได้ ทำให้เราเเละผู้รับสารมีความผูกพันกันมากขึ้น จึงเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์หรือครีเอเตอร์ก็ได้

เเล้วการเล่าเรื่องที่ดี มีความสำคัญอย่างไรกับครีเอเตอร์ล่ะ ?

ครีเอเตอร์แต่ละคนต่างมีเนื้อหาคอนเทนต์ที่ถูกนำเสนอแตกต่างกันออกไปตามความถนัดของแต่ละบุคคล แต่จะดีกว่าไหมหากนำเสนอตามสไตล์ของเราแต่เพิ่มรูปแบบการเล่า Storytelling เข้าไปด้วยเพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่คอนเทนต์มากขึ้น ไปดูกันเลย หากใช้การเล่าแบบ Storytelling จะได้อะไรบ้าง?!

1. เพิ่มคุณค่าให้กับคอนเทนต์

2. สร้างตัวตนให้กับครีเอเตอร์เอง

3. เสริมสร้างอารมณ์ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมได้

4. สร้างความน่าจดจำ มีเอกลักษณ์แตกต่างโดยเฉพาะ

5. ช่วยกระตุ้นให้มีแนวโน้มการแชร์มากขึ้น (ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นได้ด้วยนะ)

รู้อย่างนี้เเล้วอย่ารอช้า ไปลงมือทำกัน!!