NewsSocialTwitter

Avatar

doyoumind July 29, 2021

ทวิตเตอร์ทดสอบใช้แจ้งเตือน ในกรณีที่ถูกล็อกหรือถูกระงับบัญชี เพื่อเพิ่มความเข้าใจและลดความกังวลของผู้ใช้

ทวิตเตอร์ได้ทดสอบวิธีการใหม่ในการแจ้งผู้ใช้ที่ถูกบล็อกหรือถูกระงับการใช้งานบัญชี โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาเมื่อเปิดใช้งานแอป

หากบัญชีทวิตเตอร์เคยถูกระงับมาก่อน คุณจะเห็นแจ้งเตือนใหม่ที่ด้านบนสุดของหน้าไทม์ไลน์ เมื่อเข้าแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบก่อน

มาตรการความโปร่งใสที่ได้เพิ่มเข้ามานี้ จะช่วยลดความสับสน และช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจกฎเกณฑ์และบทลงโทษต่าง ๆ มากขึ้น และเพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับการถูกระงับบัญชี และป้องกันไม่ให้เกิดการถูกระงับซ้ำอีกครั้ง

นอกจากนี้ยังแจ้งข้อมูลว่าการระงับจะยาวนานไปถึงเมื่อไหร่ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องไปค้นหาข้อมูลเหล่านั้นด้วยตัวเองอีกด้วย

ที่มา: Social Media Today

Copyright © 2021 RAiNMaker. All rights reserved.